The Relationship Among Employee Emotional Intelligence Levels and Job Satisfactions and Job Performance: A Survey in Ankara Organized Industrial Zones

Authors

  • Nail ÖZTAŞ Istanbul Gelisim University
  • Fatma ULUTÜRK Istanbul Gelisim University

Keywords:

Emotional Intelligence, Job Satisfaction, Job Performance, Business Performance, Conforming Factor Analysis

Abstract

In this study, data obtained by the quantitative method, which were surveyed to examine the cause-and-end relationship; factor analysis, reliability analysis, ANOVA and regression analyses were carried out with the SPSS statistics program. The population of the research was 6745 people working in the electronics and optics sector in Ankara Organized Industrial Zones and 464 people were sampled from the study. Regression equation results reveal that emotional intelligence has a positive effect on work performance, emotional intelligence affects the job satisfaction of individuals, and it is decisive upon life satisfaction resulting in the total satisfaction of individuals. However, cognitive intelligence (IQ) alone does not affect employee performance. Consequently, high levels of emotional intelligence of individuals also positively affect their social life, job satisfaction and performance. Therefore, the results are supported by the scope of this thesis, domino effect of business satisfaction, employee performance, operating efficiency, business world and country prosperity.

References

AÇAR, G. Ş. (2017). Türkiye'de Üretken Sermaye Oluşum Sürecinin Önündeki Engel Olarak Beşeri Sermaye ve Beşeri Sermaye Oluşturma Politikaları, Politik Ekonomik Kuram, 1(2), 79-117.

ASLAN, Ş. ve ÖZATA, M. (2008). Duygusal Zekâ ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkilerin Araştırılması: Sağlık Çalışanları Örneği, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (30), 77-97.

AVUNDUK, Y. (2016). Duygusal Zekânın İş Performansı Üzerindeki Etkisi: Tıp Doktorları ile Toplu Ulaşım Şoförleri Üzerinde Karşılaştırmalı Alan Uygulaması, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

BAHL A., Gregory S. Black and LONDHE R. Bhausaheb, (2019). The İmplication of Consumer Knowledge of Technology and Consumer Behaviour with Technology-Based Products: Empirical Evidence from US and Indian Consumers, Journal for Global Business Advancement, Volume: 12, No: 4, 497-515.

BAL, C. G. ve GÜL, N. (2016). Duygusal Zekanın İş Tatminine Etkisi: Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü, International Journal of Academic Values Studies, (7), 117-128.

BALTAŞ, Z. (2006). İnsanın Dünyasını Aydınlatan ve İşine Yansıyan Işık: Duygusal Zeka, İstanbul: Remzi Kitabevi.

BAYCAN, A. (1985). An Analysis of Several Aspects of Job Satisfaction Between Different Occupational Group, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

BEKMEZCİ, M. ve Mert, İ. S. (15-16 Kasım 2013). Çalışanların İş Tatmininin Yaşam Tatminini Yordamasında Kamu ve Özel Sektör Farklılığı, 1. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, Sakarya, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, 172-182.

CHAN, D.W. (2006). Emotional İntelligence and Components of Burnout Among Chinese Secondary School Teachers in Hong Kong, Teaching and Teacher Education, 22(8), 1042-1054.

ÇEKMECELİOĞLU, H. G. (2005). Örgüt İkliminin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2), 23-39.

DEMİRBAŞ, B. ve HAŞIT, G. (2016). İş Yerinde Yalnızlık ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Akademisyenler Üzerine Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 137-158.

DOĞAN, S. ve KILIÇ, S. (2014). Üretkenlik Karşıtı İş Davranışlarının Türleri, Boyutları ve Benzer Kavramlarla İlişkilerine Yönelik Bir Yazın İncelemesi, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(2), 103-132.

ERGENELİ, A. ve ERYİĞİT, M. (2001). Öğretim Elemanlarının İş Tatmini: Ankara’da Devlet ve Özel Üniversite Karşılaştırması, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 159-178.

ERGİN, F. E. (2000). Üniversite Öğrencilerinin Sahip Oldukları Duygusal Zeka Düzeyi İle 16 Kişilik Özelliği Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.

FAFALIOU, I., CHOUNTALAS, P., and MANOUSAKIS, I. (2020). Civil Servants' Work Performance in the Context of Less Effective Appraisal Systems: an Exploratory Study for Greece, International Journal of Public Sector Performance Management, 6(4), 467-487.

GÜRBÜZ, S. ve YÜKSEL, M. (2008). Çalışma Ortamında Duygusal Zekâ: İş Performansı, İş Tatmini, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Bazı Demografik Özelliklerle İlişkisi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(2), 174-190.

HACOĞLU, N. Ö. (2018). Duygusal Zekâ Beceri Eğitiminin Hemşirelerin Tükenmişlik ve Stres Düzeylerine Etkisi, Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum.

INDRAVI, R. (2015). A Relationship Between Emotional Intelligence and Myer Briggs Big Five Personality Model, International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, 8(4), 361-374.

JAWAHAR, J. and DEAN, C. (2007). Conscientiousness and Contextual Performance, Journal of Managerial Psychology, 22(4), 330-349.

KILIÇ, S. DOĞAN, S. ve DEMİRAL, Ö. (2007). Kurumların Başarısında Duygusal Zekânın Rolü ve Önemi, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 202-229.

KUBALI, D. (1999). Performans Denetimi, Amme İdaresi Dergisi, 32(1), 31-62.

LANDY, F. J. and CONTE, J. M. (2016). Work in the 21st Century: An İntroduction to İndustrial and Organizational Psychology, Hoboken: John Wiley & Sons.

LAW, K. S. CHI-SUM, W. GUO-HUA H. and LI, X. (2008). The Effects of Emotional Intelligence on Job Performance and Life Satisfaction for the Research and Development Scientists in China, Asia Pacific Journal of Management, 25(1), 51-69.

MAAMARI, B. E., and SHOUWEIRY, M. (2016). Position, Gender, Emotional Intelligence and Job Performance, International Journal of Work Organisation and Emotion, 7(4), 299-315.

MATTHEWS, G. Roberts, R, D. and MOSHE, Z. (2009). What We Know About Emotional Intelligence: How It Affects Learning, Work, Relationships and Our Mental Health, London: MIT Press.

MITRA A., Ahmed Razman Abdul Latiff and AMIN Noordin Bany-Ariffin, (2018). "Influence of Institutional İnvestors on Firms' Corporate Social Performance in an Emerging Market", Journal for Global Business Advancement, Volume: 11, No: 4, 418-440.

MOTOWILDO, S. J. BORMAN, W. C. and SCHMIT, M. J. (1997). A Theory of İndividual Differences in task and Contextual Performance, Human Performance, 10(2), 71-83.

OSHAGBEMI, T. (2000). Gender Differences in The Job Satisfaction of University Teachers, Women in Management Review, 15(7), 331-343.

OCEL, H. (2013). Örgüt Kimliğinin Gücü, Algılanan Örgütsel Prestij ve Kişi-Örgüt Uyumu İle Bağlamsal Performans Arasındaki İlişkiler: Örgütsel Bağlılığın Aracı Rolü, Türk Psikoloji Dergisi, 28(71), 37-53.

ÖRÜCÜ, E. YUMUŞAK, S. ve BOZKIR, Y. (2006). Kalite Yönetimi Çerçevesinde Bankalarda Çalışan Personelin İş Tatmini ve İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, Yönetim ve Ekonomi, 13(1), 39-51.

ÖZAYDIN, M. M. ve ÖZDEMİR, Ö. (2014). Çalışanların Bireysel Özelliklerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir Kamu Bankası Örneği, İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1), 251-281.

ÖZVERİ, O. ve ÇAKIR, E. (2012). Yalın Altı Sigma ve Bir Uygulama, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(2), 17-36.

POOJA, and KUMAR, P. (2019). A Proposed Model for Emotional Intelligence and Leadership for Ensuring Leadership Effectiveness in the Indian Service Sector, International Journal of Indian Culture and Business Management, 19(2), 211-225.

SEVİMLİ, F. ve İŞCAN, Ö. F. (2005). Bireysel ve İş Ortamına Ait Etkenler Açısından İş Doyumu, Ege Academic Review, 5(1), 55-64.

SINGH, J., and SINGH, H. (2019). Comparison of Job Satisfaction Between Staff and Labour in Steel Industry of Northern India–an Empirical Investigation. International Journal of Business Process Integration and Management, 9(4), 316-335.

SOYSAL, A. ve TAN, M. (2013). İş Tatminini Etkileyen Faktörlerle İlgili Hizmet Sektöründe Yapılan Bir Araştırma: Kilis İli Kamu ve Özel Banka Personeli Örneği, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(2), 45-63.

SUDAK, M. K. ve ZEHİR, C. (2013). Kişilik Tipleri, Duygusal Zeka, İş Tatmini İlişkisi Üzerine Yapılan Bir Araştırma, Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(22), 141-165.

ŞAŞMAZ, M. Ü. ve YAYLA, Y. E. (2018). Ekonomik Kalkınmanın Belirleyicilerinin Değerlendirilmesi: Ekonomik Faktörler, International Journal of Public Finance, 3(2), 249-268.

TAŞLIYAN, M., HIRLAK, B. ve ÇİFTÇİ, G. E. (2014). Akademisyenlerin Duygusal Zekâ, İş Tatmini ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki, Journal of Business Research Turk, 6(3), 63-80.

TERZİ, M. (2013). İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile İş Tatmini Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesindeki İşletmelere Yönelik Araştırma, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.

TERZİ, S. ve ATMACA, M. (2011). Yalın Üretim Sistemi Açısından Değer Akış Maliyetlemesinin İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3), 449-466.

TİMUROĞLU, K. M. ve SERÇEMELİ, C. (2018). Duygusal Zekâ ve İş Stresi Üzerine Bir Uygulama: Erzurum Barosu Avukatları Örneği, TBB Dergisi, (138), 317-344.

TOZLU, E. (2011). Genel Olarak Esnek Çalışma Sistemleri ve Tele Çalışma ve Sıkıştırılmış İş Haftasının Karşılaştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 3(4), 99-116.

TUZCU, M. A. (2016). Ankara Üniversitesi TÖMER'de Çalışan Akademik ve İdari Personelin İş Tatmin Düzeyinin ve İş Tatmin Düzeyine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 71(1), 161-197.

VASUMATHI, A., and SAGAYA, M. T. (2017). The Impact of Emotional Intelligence on Work Life Balance: An Empirical Study Among the Faculty Members' Performance in the Private Universities at Tamil Nadu, India, International Journal of Services and Operations Management, 27(3), 293-323.

VASUMATHI, A., SAGAYA, M. T., and PORANKI, K. R. (2019). The Impact of Emotional Intelligence on Work life Balance Among the Faculty Members' Performance in the Private Universities Using Multivariate Analysis, Tamil Nadu, India-an Empirical Study, International Journal of Services and Operations Management, 34(1), 1-20.

VASUMATHI, A., SAGAYA, M. T., and SUBASHINI, R. (2016). The Impact of Demographic Profile on Emotional Intelligence Among the Faculty Members Performance in the Educational Institutions in Tamil Nadu, India-an Empirical Study, International Journal of Services and Operations Management, 23(1), 59-75.

VRONTIS, D., CHAARANI, H. E., NEMAR, S. E., and YAMAK, B. (2019). Determinants of Job Satisfaction in the Lebanese Construction Sector, Journal for Global Business Advancement, 12(4), 516-541.

WAHID I. S. and H. S., DENIS (2018). Impact of HPWS on Employees' Performance Within the Bangladeshi Telecom Sector, Journal for Global Business Advancement, Volume: 11, No: 4, 516-543.

WEISS, D. J. DAVIS, R. V. and ENGLAND, G. W. (1967). Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire, Minnesota Studies in Vocational Rehabilitation, (22), 1-120.

WHEELER, J. V., CARR, A. S., CADY, S. H. and SCHUMACHER, L. (2020). Self-Management and Work Performance: An Exploratory Cross-Cultural Study, International Journal of Indian Culture and Business Management, 20(4), 510-533.

WURF, G. and CROFT-PIGGIN, L. (2015). Predicting the Academic Achievement of First-Year, pre-Service Teachers: The Role of Engagement, Motivation, ATAR, and Emotional Intelligence. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 43(1), 75-91.

YAZICIOĞLU, Y. ve ERDOĞAN, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Detay Yayıncılık.

Downloads

Published

2021-08-26

How to Cite

ÖZTAŞ, N., & ULUTÜRK, F. (2021). The Relationship Among Employee Emotional Intelligence Levels and Job Satisfactions and Job Performance: A Survey in Ankara Organized Industrial Zones. Journal of Sustainable Economics and Management Studies, 1(1), 1–31. Retrieved from https://dergiler.gelisim.edu.tr/index.php/ecoman/article/view/29

Issue

Section

Articles