ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi https://dergiler.gelisim.edu.tr/index.php/article <p><strong>ART/icle: Sanat &amp; Tasarım Dergisi</strong>, (ISSN: 2718-1057 &amp; e-ISSN: 2791-7665) 2020 yılında kurulmuştur. İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yılda iki kez, Haziran ve Aralık aylarında yayımlanacaktır. Uluslararası Akademik Hakemli Dergi statüsündedir. Açık erişim felsefesine uygun olarak faaliyet gösterecektir. Amacımız, Güzel Sanatlar ve Tasarım alanlarındaki farklı disiplinlerden ortak bir akademik platform oluşturmaktır. ART/icle: Sanat &amp; Tasarım Dergisi’ne, <em><strong>plastik sanatlar, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, çizgi film animasyon, yeni medya, mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım, sanat eğitimi, sanat tarihi, sanat felsefesi ve sosyolojisi, sinema ve televizyon, gastronomi ve mutfak sanatları, moda ve tekstil tasarımı, sahne sanatları</strong></em> konu başlıklarında makaleler kabul edilmektedir. Derginin yazı dili <strong>Türkçe</strong> ve <strong>İngilizce</strong>’dir. Dergimizde makale değerlendirme süreci 60 gündür. Her makale en az iki doktoralı hakem tarafından değerlendirilecek, bir kabul, bir ret gibi eşitlik olduğunda üçüncü hakem görüşü istenecektir. Tüm süreçler, çift körleme esasıyla yürütülecektir. Yazarlardan hiçbir aşamada herhangi bir ad altında ücret talep edilmeyecektir. </p> Istanbul Gelisim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tr-TR ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi 2718-1057 Mesleğin İncelikleri: Sosyal Bilimlerde Araştırma Nasıl Yürütülür? https://dergiler.gelisim.edu.tr/index.php/article/article/view/15 <p>Yazar: Howard S. Becker,<br />Mesleğin İncelikleri: Sosyal Bilimlerde Araştırma Nasıl Yürütülür?, (çev.) Baran Öztürk, Gökçe Metin, Hatice Esra Mescioğlu, Levent Ünsaldı, Şerife Geniş, <br />Ankara: Heretik Yayınları, 2015, 347 s.<br />ISBN: 978-605-84466-0-1</p> Gökçe UZGÖREN Telif Hakkı (c) 2021 ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-30 2021-06-30 1 1 169 179 Çağdaş Sanat Bağlamında Politik Değişimler Sürecinde Plamen Prodanov’un Sanatı https://dergiler.gelisim.edu.tr/index.php/article/article/view/16 <p>Amaç: Bu çalışma ile günümüzde sanatçının ve izleyicinin nasıl değiştiği, toplumlardaki değişimin, bilimin ve teknolojinin yükselişinin sanat alanına nasıl yansıdığı irdelenerek; bu bağlamda eski Doğu Bloku ülkesi iken 1989’da Demokrasiye geçen ve Avrupa Topluluğu üyesi olan Bulgaristan sanatı örnek alınmış, sanatçının ve izleyicisinin yeni yaşam tarzına göre nasıl değiştiğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. <br />Yöntem: Yaşanan politik ve kültürel değişimler neticesinde şekillenen yeni sanat anlayışı ve uygulamalar bağlamında örnek olarak ressam Plamen Prodanov’un sanatı değerlendirilmiştir. Makale, sanatçının farklı dönemlerinden eserlerinin görsel örnekleri ile desteklenmiştir.<br />Bulgular: Sanatçının her dönem toplumlardaki gelişmeler ve değişimler ile ilintili olarak sanat anlayışının ve izleyicinin de sanattan beklentilerinin değiştiği ortaya çıkmıştır. <br />Sonuç: Bulgaristan’da yaşanan politik ve kültürel değişiklikler bağlamında sanat alanında yaşananlara örnek olarak, sanatçı Plamen Prodanov’un sanatının dönemsel olarak geçirdiği değişim ve gelişme araştırılmış, değişimin önemli olduğu ortaya çıkmıştır.Bunu yaparken onun tüm sanat dönemleri analiz edilmiş, sanatında önemli bir değişiklik ve gelişme yaşandığı gerçeği net olarak görülmüştür.</p> İsmet ÇAVUŞOĞLU Telif Hakkı (c) 2021 ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-29 2021-06-29 1 1 1 20 Diyabetikler İçin Geliştirilen Farklı Pataşu Hamurlarının Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi https://dergiler.gelisim.edu.tr/index.php/article/article/view/18 <p>Giriş ve Çalışmanın Amacı: Bu çalışmada, pastacılıkta birçok ürünün yapımında kullanılan pataşu hamurunun farklı unlar kullanılarak diyabet hastalarının tüketimine uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. <br />Kavramsal/Kuramsal Çerçeve: Vücudun yeterli insülin üretememesinin kanda glikoz seviyesinin yükselmesine neden olan diyabet, günümüzde milyonlarca insanın karşı karşıya kaldığı önemli bir metabolik hastalıktır. Diyabet hastalarının büyük çoğunluğunu ‘’Tip 2 diyabet’’ hastalar oluşturur. Tip 2 diyabet hastalığının oluşması ve seyri beslenme tarzı ile yakından ilişkilidir. <br />Yöntem: Kinoa, nohut, tam buğday ve siyez unları kullanılarak diyabet hastalarının tüketebileceği 4 farklı formda pataşu hamuru hazırlanmıştır. Hazırlanmış hamurlardan yapılan ürünlerin duyusal analizi eğitimli panelistler tarafından gerçekleştirilmiş ve panelistlerin pataşuları beğenme düzeyleri belirlenmiştir. <br />Bulgular: Eğitimli panelistlerin hazırlanmış olan ürünlerin görünümü, dokusu, lezzeti, kokusu ve tekrar tüketme eğilimine verdiği puanlar analiz edildiğinde; S1 (kinoa), S2 (siyez) ve S3 (tam buğday) olarak kodlanan unlarla yapılan hamurların toplam puanları S4 (nohut) olarak kodlanan hamurun toplam puanından daha yüksek bulunmuştur (p&lt;0,05).</p> Abdüssamet YILMAZ Murat AY Telif Hakkı (c) 2021 ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-29 2021-06-29 1 1 21 42 Tarihi Çevre Koruma Bağlamında Kapadokya https://dergiler.gelisim.edu.tr/index.php/article/article/view/10 <p>Giriş ve Çalışmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı tarihi çevrelerde yapılan müdahalelerde koruma ölçütlerinin kullanımının artmasına destek olmaktır. Dolayısıyla çalışma, bir yapının sadece strüktürel, malzemesel ya da dokusal olarak korunmasının yanında, tarihi ve geleneksel değerlerin, bu değerler doğrultusunda uygulanan yapım yöntemlerinin tümünün de göz önünde bulundurularak inşai varlığının korunması gerektiğine dikkat çekmektedir.<br />Kavramsal/Kuramsal Çerçeve: Kapadokya yerel niteliklere sahip bir bölgedir. Kültürel miras bağlamında bu bölge önemli bir potansiyel taşımaktadır. Bölgede bulunan ilk oluşumlar oyma yapılar olarak ortaya çıkarken ilerleyen dönemlerde ihtiyaca göre oyma yapılara yığma ekler yapılmış ve yarı oyma yapılar ortaya çıkmıştır. Zaman içerisinde yapıların bir bölümü terk edilip harabeye dönüşmüştür. Bir kısmı ise renove edilerek günümüzde tekrar kullanılmaya başlanmıştır.</p> Rabia Sevda DEMİRKOL Telif Hakkı (c) 2021 ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-30 2021-06-30 1 1 43 63 Birinci Sınıf Restoranlarda Oluşan Gıda Atıklarının Oluşum Süreci Üzerine Bir İnceleme (Ankara-Çankaya Örneği) https://dergiler.gelisim.edu.tr/index.php/article/article/view/20 <p>Amaç: Bu çalışma ile birinci sınıf restoranlarda meydana gelen gıda atığı probleminin tam olarak hangi aşamalarda ortaya çıktığının tespit edilmesi ve buna bağlı olarak atık oluşumunun azaltılması amaçlanmaktadır.<br />Yöntem: Araştırmanın uygulama alanını Ankara- Çankaya bölgesindeki 13 adet birinci sınıf restoran işletmesi oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup, gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda elde edilen veriler MAXQDA nitel veri analiz programı ile çözümlenmiştir. Toplanan verileri yorumlayabilmek için ilk olarak görüşme formları MAXQDA nitel veri analiz programına aktarılmıştır. Veriler çözümlenirken öncelikle ana kod belirlenmiş ve bu ana kodun altına ise sadeleştirilmiş alt kodlar eklenmiştir.<br />Bulgular: Araştırmada en çok atık ve kaybın ortaya çıktığı sürecin üretim aşaması olduğu belirlenmiştir. Üretim aşamasında; ihtiyaçtan fazla üretim yapılması, yanlış porsiyonlama ve gıdaya uygun olmayan işleme yöntemlerinin kullanılması sebebiyle gıda atıklarının meydana geldiği tespit edilmiştir.<br />Sonuç: Araştırmadan elde edilen sonuçların, mevcut literatürdeki araştırma sonuçlarıyla benzerlik gösterdiği, bu yönüyle de literatürde var olan temel düşünceyi desteklediği düşünülmektedir.</p> Demet GÜNER Emel ÇİRİŞOĞLU Telif Hakkı (c) 2021 ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-30 2021-06-30 1 1 64 90 Gastronomi Turizminin Gelişiminde Gastronomi Festivalleri ve Türkiye’deki Mevcut Durum https://dergiler.gelisim.edu.tr/index.php/article/article/view/9 <p>Etkinlik turizmi kapsamında değerlendirilen gastronomi festivalleri, son dönemlerde gastronomi turizminin gelişiminde daha fazla incelenen bir alan haline gelmiştir. Özellikle turistik faaliyetlerin çeşitlendiği günümüzde, birçok destinasyon mevsim özellikleri dışında da turistleri ağırlamak için birçok festival düzenlemeye başlamıştır. Bu festivaller içerisinde gastronomi festivalleri de turistlerin yeni deneyimler için daha çok katılım gösterdiği etkinlikler haline gelmiştir. Gastronomi festivallerinin temel amacı ise bölgesel ya da bölgeye özgü ürünleri hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtmaktır. Dünyada bazı destinasyonlar özellikle sundukları yemek kültürü ile anılırken, Türkiye gastronomi turizminin önemini daha geç keşfetmiş ve bu yönde çalışmalar hız kazanmıştır. Gastronomi festivallerinin son dönemlerde artış göstermesi, özellikle turistlerin gittikleri destinasyonların mutfak kültürünü tanımak istemelerinin doğal bir sonucu olmuştur. Bu nedenle birçok bölgede düzenlenmeye başlanan festivaller aracılığı ile mutfak zenginlikleri turizm için çekim gücü olarak kullanılmaya başlanmıştır. Çalışmada literatür tarama tekniği kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre Türkiye’de de özellikle güney bölgesinde gastronomi festival kültürünün yerleştiği söylenebilecektir.</p> Nisa ERCİYAS İlkay YILMAZ Telif Hakkı (c) 2021 ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-30 2021-06-30 1 1 91 108 COVID-19’da Sona Doğru: Kentsel Mekânda Değişim Sorunu https://dergiler.gelisim.edu.tr/index.php/article/article/view/11 <p>Giriş ve Çalışmanın Amacı: COVID-19 pandemisinde kentsel mekânda yaşanan değişimlerin, mimarlık ve planlama alanındaki disiplinlerle ilişkisi literatürde farklı şekillerde değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, günümüzde yaşanan COVID-19 pandemisinin söz konusu disiplinlerce ele alınışı ve uygulamalarını analiz ederek, sürecin kırılganlıklarını aramak olmuştur. Konunun tarihsel geçmişine de yer verilmiştir.<br />Kuramsal Çerçeve: Genel olarak soruna ilişkin yaklaşımların, “yeni normal” anlayış ile yani sistemin değişmeden yeniden üretilmesi çerçevesinde sürdürüldüğü görülmektedir. Temel amaç mimarlık ve planlama disiplinlerinin riskleri minimize eden ve daha kalıcı çözümleri üretebilmesi olmalıdır. Makalede, pandemi süreçlerinin kentsel mekânda yarattığı değişim, kapitalist modernitenin süreç içindeki işleyişinde ele alınmıştır. Sorunun sosyo-ekonomik yaşamın temel değişkenlerinden olan üretim biçimi ile ilişkisine de yer verilmiştir. <br />Yöntem: Konu ile ilgili literatür taramasıyla elde edilen analizler ve sentezler çalışmaya temel verileri sağlamıştır. Sistemi oluşturan bütüne ait parçaların birbiri ile ve bütünle ilişkileri değerlendirilmiştir. Makalenin yöntemi ve kavramsal yaklaşımı bu çerçevede ortaya çıkmıştır. </p> Bülent GÜNEŞ Telif Hakkı (c) 2021 ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-30 2021-06-30 1 1 109 138 Kültürlerin Kesişim Noktasında Minyatür Sanatının Sinemasal Bağlamda Yorumlanışı: Murat Palta Minyatürleri https://dergiler.gelisim.edu.tr/index.php/article/article/view/26 <p>2020 yılının Aralık ayında UNESCO tarafından “Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi”ne alınan minyatür sanatı,Doğu ile Batı’nın kültürel kesişiminde yüzlerce yıllık birikimi aktarıyor. Farklı tarzların sunumu olan minyatür, gerçeğin resmedilmesinde hayal gücünün sınırlarını zorlarken, bir taraftan da tarihe tanıklık ediyor.Görsel hikâyelerin ve görsel gerçeklerin sunumunda minyatür gibi kültürlerarası kesişimin ürünü olan bir diğer sanat dalı da sinemadır. Günümüzün post-modern sanat yorumları içinde minyatür ve sinemayı harmanlayan Murat Palta’nın çalışmaları dikkat çekmektedir. Türk ve Dünya sinemasından seçtiği filmleri bir minyatür sahnesine dönüştüren Palta, 37. İstanbul Film Festivali’nin afişini de tasarladı. İki ayrı görsel sanat dalının ilişkisini, tarihsel süreçteki yolculuklarını ve güncel formlarını Murat Palta’nın minyatür örnekleri üzerinden değerlendirmek ve yorumlamak çalışmamızın amacını oluşturmaktadır. Alanda minyatür ve sinema sanatlarının ilişkisini gerçeğin yansıtılması ilkesi üzerinden ele alan çalışmalar az sayıda olmakla birlikte, minyatür sanatının sinemasal bağlamda yorumlanışını göstergebilimsel yöntemle inceleyen başka bir çalışma bulunmamaktadır. Bu bağlamda makalenin sonraki çalışmalara temel teşkil edeceği düşünülmektedir.</p> Sinem TUNA Telif Hakkı (c) 2021 ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-30 2021-06-30 1 1 139 168