Gastronomi Turizminin Gelişiminde Gastronomi Festivalleri ve Türkiye’deki Mevcut Durum

Yazarlar

  • Nisa ERCİYAS Ayvansaray Üniversitesi
  • İlkay YILMAZ Ayvansaray Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Gastronomi- Gastronomi Turizmi- Festival- Gastronomi Festivalleri- Türkiye’de Gastronomi Festivalleri

Özet

Etkinlik turizmi kapsamında değerlendirilen gastronomi festivalleri, son dönemlerde gastronomi turizminin gelişiminde daha fazla incelenen bir alan haline gelmiştir. Özellikle turistik faaliyetlerin çeşitlendiği günümüzde, birçok destinasyon mevsim özellikleri dışında da turistleri ağırlamak için birçok festival düzenlemeye başlamıştır. Bu festivaller içerisinde gastronomi festivalleri de turistlerin yeni deneyimler için daha çok katılım gösterdiği etkinlikler haline gelmiştir. Gastronomi festivallerinin temel amacı ise bölgesel ya da bölgeye özgü ürünleri hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtmaktır. Dünyada bazı destinasyonlar özellikle sundukları yemek kültürü ile anılırken, Türkiye gastronomi turizminin önemini daha geç keşfetmiş ve bu yönde çalışmalar hız kazanmıştır. Gastronomi festivallerinin son dönemlerde artış göstermesi, özellikle turistlerin gittikleri destinasyonların mutfak kültürünü tanımak istemelerinin doğal bir sonucu olmuştur. Bu nedenle birçok bölgede düzenlenmeye başlanan festivaller aracılığı ile mutfak zenginlikleri turizm için çekim gücü olarak kullanılmaya başlanmıştır. Çalışmada literatür tarama tekniği kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre Türkiye’de de özellikle güney bölgesinde gastronomi festival kültürünün yerleştiği söylenebilecektir.

Referanslar

BUCAK, T. & ARACI Ü.E. (2013) Türkiye’de gastronomi turizmi üzerine genel bir değerlendirme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (30), 203-216.

BÜYÜKŞALVARCI, A. & AKKAYA, A. (2018). The evaluation of gastronomy festivals as events tourism. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 67, 452-467.

CANKÜL, D. & DEMİR, İ. (2018). Travel agencies and gastronomy tourism: Case of IATA member a-class travel agencies. Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel, 1 (1), 3-10.

CÖMERT, M. & ÇETİN, K. (2017). Gastronomi temalı yerel festivaller üzerine bir değerlendirme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (54), 1092-1101.

GETZ, D. & BROWN, G. (2006). Critical success factors for wine tourism regions: A demand analysis. Tourism Management, 27, 146-158.

GİRİTLİOĞLU, İ., OLCAY, A. & ÖZEKİCİ, Y.K. (2015). Bir turizm çeşitliliği olarak festival etkinliklerinin sınıflandırılması: Türkiye üzerine bir değerlendirme. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (13), 306-323.

GÖKDENİZ, A., ERDEM, B., DİNÇ, Y. & OĞUZ, S.Ç. (2015). Gastronomi turizmi: Ayvalık’ta yerli turistler üzerinde görgül bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 3(1), 14-29.

İRİGÜLER, F., ÖZDOĞAN, O.N. (2017). Food festivals as a gastronomic event and attendees motivations: the case of international Urla Artichoke Festival, İzmir.

KÜÇÜKKÖMÜRLER, S., ŞİRMAN, N.M. & SEZGİN, A.C. (2018). Dünyada ve Türkiye’de gastronomi turizmi. Uluslararası Turizm, İşletme, Ekonomi Dergisi, 2 (2), 78-85.

LEE, I. & ARCODIA, C. (2011). The role of regional food festivals for destination branding. International Journal of Tourism Research, 13 (4), 355-367.

ÖZDEMİR, G., ALTINER, D.D. (2019). Gastronomi kavramları ve gastronomi turizmi üzerine bir inceleme. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (1), 1-14.

PİRNAR, I., KURTURAL, S. & TUTUNCUOĞLU, M. (2019). Festivals and destination marketing: An Application from Izmir City. Journal of Tourism. Heritage & Services Marketing, 5 (1), 9-14.

SAĞLAMTAŞ, E. (2019). Kırsal alanlarda düzenlenen yemek festivallerinin sosyal boyutunun algılanan toplumsal katkıya etkisi: Yeşilüzümlü Kuzugöbeği Mantar Festivali örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

SEÇİM, Y. (2020). Gastronomy festivals in Turkey. Selected Academic Studies from Turkish Tourism Sector (ss. 223-234). Berlin: Peter Lang.

SERT, A.N. (2017). Yerel Halkın festivallerin başarı faktörlerini algılamalarına yönelik bir çalışma: Beypazarı örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 29-44.

SÜRENKÖK, A., BAGGIO, R. & CORIGLIANO, A.M. (2010). Gastronomy and Tourism in Turkey: The Role of ICTs. Information and Communication Technologies in Tourism, 20, 567-578.

ŞAHİN, G.G. & ÜNVER, G. (2015). Destinasyon pazarlama aracı olarak gastronomi turizmi: İstanbul’un gastronomi turizmi potansiyeli üzerine bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 3 (2), 63-73.

ŞENGÜL, S. & GENÇ, K. (2016). Festival turizmi kapsamında yöresel mutfak kültürünün destekleyici ürün olarak kullanılması: Mudurnu İpekyolu Kültür Sanat ve Turizm Festivali örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (23),79-89.

ŞENGÜL, S. & TÜRKAY, O. (2015). Bölge Restoran mönülerinin belirlenmesinde "yöresel mutfaklar" eğitiminin kullanılması: Mudurnu örneği. Electronic Journal of Vocational Colleges, UMYOS Özel Sayısı 1-6, 44-61.

ÜNER, E.H. & ŞAHİN, G.G. (2016). Türkiye gastronomi turizmi potansiyelinin her şey dâhil satış sistemi içinde değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4 (3), 76-100.

YILMAZ, İ., ÇULLU, N. (2012). Nevşehir’de alternatif turizm potansiyeli ve turistik ürün çeşitlendirme üzerine bir araştırma, Çağ Üniversitesi 1. Doğu Akdeniz Turizmi Sempozyumu, 20-22 Nisan 2012 içinde (ss. 185-202). Mersin, Mersin Üniversitesi Yayını.

İndir

Yayınlanmış

2021-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

ERCİYAS, N., & YILMAZ, İlkay. (2021). Gastronomi Turizminin Gelişiminde Gastronomi Festivalleri ve Türkiye’deki Mevcut Durum. ART/Icle: Sanat Ve Tasarım Dergisi, 1(1), 91–108. Geliş tarihi gönderen https://dergiler.gelisim.edu.tr/index.php/article/article/view/9

Sayı

Bölüm

Makaleler