Kültürlerin Kesişim Noktasında Minyatür Sanatının Sinemasal Bağlamda Yorumlanışı: Murat Palta Minyatürleri

Yazarlar

  • Sinem TUNA İstanbul Gelişim Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Kültür- minyatür- sinema- göstergebilim- Murat Palta

Özet

2020 yılının Aralık ayında UNESCO tarafından “Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi”ne alınan minyatür sanatı,Doğu ile Batı’nın kültürel kesişiminde yüzlerce yıllık birikimi aktarıyor. Farklı tarzların sunumu olan minyatür, gerçeğin resmedilmesinde hayal gücünün sınırlarını zorlarken, bir taraftan da tarihe tanıklık ediyor.Görsel hikâyelerin ve görsel gerçeklerin sunumunda minyatür gibi kültürlerarası kesişimin ürünü olan bir diğer sanat dalı da sinemadır. Günümüzün post-modern sanat yorumları içinde minyatür ve sinemayı harmanlayan Murat Palta’nın çalışmaları dikkat çekmektedir. Türk ve Dünya sinemasından seçtiği filmleri bir minyatür sahnesine dönüştüren Palta, 37. İstanbul Film Festivali’nin afişini de tasarladı. İki ayrı görsel sanat dalının ilişkisini, tarihsel süreçteki yolculuklarını ve güncel formlarını Murat Palta’nın minyatür örnekleri üzerinden değerlendirmek ve yorumlamak çalışmamızın amacını oluşturmaktadır. Alanda minyatür ve sinema sanatlarının ilişkisini gerçeğin yansıtılması ilkesi üzerinden ele alan çalışmalar az sayıda olmakla birlikte, minyatür sanatının sinemasal bağlamda yorumlanışını göstergebilimsel yöntemle inceleyen başka bir çalışma bulunmamaktadır. Bu bağlamda makalenin sonraki çalışmalara temel teşkil edeceği düşünülmektedir.

Referanslar

AKERSON, F. E. (2005) “Göstergebilime Giriş”, İstanbul: MULTILINGUAL.

ARMES, R. (2011) “Sinema ve Gerçeklik” (Çev. Z. Ö. Barkot), İstanbul: Doruk Yayımcılık.

ARNHEİM, R. (2002) “Sanat Olarak Sinema” (Çev. R. Ünal), Ankara: Öteki Yayınları.

BORDWELL D., THOMPSON, K. (2008) “Film Sanatı”, (Çev. E. Yılmaz, E. S. Onat), Ankara: De Ki Basım Yayım.

BOURSE, M., YÜCEL, H. (2017) “Kültürel Çalışmaları Anlamak”, İstanbul: İletişim Yayınları.

CHANDLER, D., MUNDAY, R. (2018) “Medya ve İletişim Sözlüğü”, (Çev. B. Taşdemir), İstanbul: İletişim Yayınları.

DEMİROK, C. (2018) “Mehmet Siyah Kalem Minyatürlerinin Göstergebilimsel Açıdan Analizi ve Plastik Göstergelerin Belirlenmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı, Hatay.

ERHAT, A. (2011) “Mitoloji Sözlüğü”, İstanbul: Remzi Kitabevi.

İNAL, G. (1997) “Minyatür”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi 2, İstanbul: YEM Yayınları.

KIREL, S. (2018) “Kültürel Çalışmalar ve Sinema”, İstanbul: İthaki Yayınları.

KOMESLİ, N. S. (2018) “Osmanlı Dönemi Minyatürlerinde Kale ve Kent Kuşatması”, Yayımlanmamış Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Erzurum.

KRACAUER, S. (2015) “Film Teorisi, Fiziksel Gerçekliğin Kurtuluşu”, (Çev. Ö. Çelik), İstanbul: Metis Yayınları.

LEEMING, D. A. (2020) “A’dan Z’ye Dünya Mitolojisi”, (Çev. N. Soysal), İstanbul: Say Yayınları.

LOTMAN, Y. M. (2012) “Sinema Göstergebilimi”, (Çev. O. Özügül), Ankara: Nirengi Kitap.

MAHİR, B. (2018) “Osmanlı Minyatür Sanatı”, İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.

NAZLI, A. (2011) “Binbir Gece Masallarının Anadolu Türk Masallarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı, Konya.

ONG, W. J. (2003) “Sözlü ve Yazılı Kültür, Sözün Teknolojileşmesi”, (Çev. S. P. Banon), İstanbul: Metis Yayınları.

PARSA, S. (2008) “Film Çözümlemeleri”, İstanbul: MULTILINGUAL.

RENDA, G. (1985) “Kitap Sanatının Etkin Bir Türü-Minyatür”, I. Ulusal Sanat Sempozyumu/Türkiye’de Sanatın Bugünü ve Yarını, Ankara: Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları.

SHINER, L. (2004) “Sanatın İcadı, Bir Kültür Tarihi”, (Çev. İ. Türkmen), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

SÖZEN, M., TANYELİ, U. (2007) “Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü”, İstanbul: Remzi Kitabevi

STAM, R., BURGOYNE, R., FLITTERMAN-LEWIS, S. (2019) “Sinemasal Göstergebilim Sözlüğü”, (Çev. S. Gündeş), İstanbul: ES Yayınları.

TONGUÇ, A. (2019) “Geleneğin Yenilenmesi: Minyatür, Bakış ve Farklı Görme Rejimleri Bağlamında “Fatih Portreleri” Çözümlemesi”, Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi, Cilt 5, Sayı 9.

Kültür nedir? (http://sozluk.gov.tr) (22.05.2021)

Murat Palta, (http://behance.net/muratpalta) (29.05.2021)

Murat Palta, (http://muratpalta.com) (29.05.2021)

Muasır, TRT2, 25.Bölüm, Murat Palta (http://youtube.com/watch?v=lj-8H3ynGmk) (24.05.2021)

İndir

Yayınlanmış

2021-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

TUNA, S. (2021). Kültürlerin Kesişim Noktasında Minyatür Sanatının Sinemasal Bağlamda Yorumlanışı: Murat Palta Minyatürleri. ART/Icle: Sanat Ve Tasarım Dergisi, 1(1), 139–168. Geliş tarihi gönderen https://dergiler.gelisim.edu.tr/index.php/article/article/view/26

Sayı

Bölüm

Makaleler