Tarihi Çevre Koruma Bağlamında Kapadokya

Yazarlar

  • Rabia Sevda DEMİRKOL İstanbul Gelişim Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Kapadokya- Kültürel Miras- Koruma- Değerler- Kentsel Kimlik

Özet

Giriş ve Çalışmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı tarihi çevrelerde yapılan müdahalelerde koruma ölçütlerinin kullanımının artmasına destek olmaktır. Dolayısıyla çalışma, bir yapının sadece strüktürel, malzemesel ya da dokusal olarak korunmasının yanında, tarihi ve geleneksel değerlerin, bu değerler doğrultusunda uygulanan yapım yöntemlerinin tümünün de göz önünde bulundurularak inşai varlığının korunması gerektiğine dikkat çekmektedir.
Kavramsal/Kuramsal Çerçeve: Kapadokya yerel niteliklere sahip bir bölgedir. Kültürel miras bağlamında bu bölge önemli bir potansiyel taşımaktadır. Bölgede bulunan ilk oluşumlar oyma yapılar olarak ortaya çıkarken ilerleyen dönemlerde ihtiyaca göre oyma yapılara yığma ekler yapılmış ve yarı oyma yapılar ortaya çıkmıştır. Zaman içerisinde yapıların bir bölümü terk edilip harabeye dönüşmüştür. Bir kısmı ise renove edilerek günümüzde tekrar kullanılmaya başlanmıştır.

Referanslar

A. AKGÜÇ, N. A. (1987). Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu 3447. Ankara. Erişim Tarihi: 10 25, 2020

AÇIKALIN, F. E. (2016). Batı Anadolu kırsal yerleşmelerinde 1970 sonrası inşa edilmiş nitelikli konut örneklerinde yerel veri kullanımı (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

AHUNBAY, Z. (1996). Tarihi çevre koruma ve restorasyon. İstanbul: YEM Yayın.

AKURGAL, E. (1983). Tarih öncesi çağlardan Osmanlılara. Ankara: Anka Yayın.

AYTAŞ, S. (2015). Kişisel Arşiv.

Bakanlığı, T. C. (2021). Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO). Erişim Tarihi: 01.02.2021, http://www.mfa.gov.tr/unesco2019.tr.mfa#:~:text=UNESCO'nun%20amac%C4%B1%2C%20%E2%80%9Ce%C4%9Fitim,dayal%C4%B1%20toplumlararas%C4%B1%20diyalo%C4%9Fa%20katk%C4%B1da%20bulunmakt%C4%B1r.

Bakanlığı, T. K. (2021). Kültür ve doğa varlıklarımız. Erişim Tarihi: 01.02.2021, http://www.kulturvarliklari.gov.tr/Eklenti/38970,kultur-ve-doga-varliklarimiz.pdf?0

BİLGİLİ, B. (2014). Kapadokya kayalık alanları ve kaya oyma kiliselerinde koruma sorunları (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

BİLGİLİ, B. (2018). Kapadokya Bölgesi Nevşehir Yöresi kültürel varlıklarının bozulmalarına neden olan etmenler. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(1), 60-74. doi: https://doi.org/10.17100/nevbiltek.329311

Cappadocia Palace. Erişim Tarihi: 14.12.2020, www.cappadociapalace.com.tr

DEMİRKOL, R. S. (2015). Kişisel Arşiv.

DEMİRKOL, R. S. (2016). Sinasos'daki konutlarda işlev ve mekan ilişkisi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi, İstanbul.

ECEOĞLU, A. (2011, Kasım). Mimarisi ile bir tarih "Kapadokya". 1. Uluslararası Nevşehir tarih ve kültür sempozyumu bildirileri kitabı içinde (233-245). Ankara: Offset Yayıncılık.

Efsane Konağı. Erişim Tarihi: 14.12.2020, www.efsanekonagi.tr

Elkep Evi Cave Hotel. Erişim Tarihi: 05.11.2020, www.elkepevi.com.tr/

ENDER, C. (1975). Tarihi Çevre koruma bilinci. Ankara: ODTÜ Yayınları.

ERENÇİN, A. (1979). Kapadokya konutlarında yerel turizme yönelik yenileme çalışmalarına bir yaklaşım, örnek: Avcılar Köyü. (Basılmamış Doktora Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Fresco Mansions. Erişim Tarihi: 05.11.2020, www.frescomansions.com.tr

GÜLYAZ, M. E. (2006). Kapadokya doğa, tarih, kültür. Antalya: Retma Yayıncılık.

ICOMOS. (2013, Ocak). ICOMOS Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi. Erişim Tarihi: 20.12.2020, http://www.icomos.org.tr/?Sayfa=Duyuru&sira=42&dil

ICOMOS. (2013). New Zealand charter for the conservation of places of cultural heritage value revised 2010. Erişim Tarihi: 11.05.2021, https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/ICOMOS_NZ_Charter_2010_FINAL_11_Oct_2010.pdf

Peribacaları Inn Hotel. Erişim Tarihi: 16.11.2020, www.peribacalariinnhotel.com.tr

MADRAN, E., ÖZGÖNÜL, N. (2005). Kültürel ve doğal değerlerin korunması. Ankara: TMMOB Mimarlar Odası Yayınları.

Taşkonaklar. Erişim Tarihi: 20.11.2020, www.taskonaklar.com.tr

THIERRY, N. (1963). Nouvelles eglies rupestres de Cappadoce Region Hassan Dagi. Paris: Klincksiek.

THIERRY, N. (1971). ''The Rock Churches'' arts of cappadocia. London: Klincksiek.

TIERRY, N. (1982). La Cappadoce depuis l'antiquite. France: Histoire et Archologie.

Yunak Evleri. Erişim Tarihi: 28.11.2020, www.yunak.com.tr

ZUCCHI, A. (1971). The physical setting: arts of Cappadocia. London: Nagel Publishers.

İndir

Yayınlanmış

2021-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

DEMİRKOL, R. S. (2021). Tarihi Çevre Koruma Bağlamında Kapadokya. ART/Icle: Sanat Ve Tasarım Dergisi, 1(1), 43–63. Geliş tarihi gönderen https://dergiler.gelisim.edu.tr/index.php/article/article/view/10

Sayı

Bölüm

Makaleler