Gönderiler

Bir gönderi yapmak için Girişe Gidiniz veya Kayıt yapın.

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.
  • Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır.
  • Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
  • Makalenin türü makale kapağında dipnot olarak eklenmiştir. (Araştırma makalesi, derleme makale, kitap incelemesi)
  • Makale, ART/icle Yayın İlkeleri ve Yazım Kurallarına uygun hazırlanmıştır.
  • Makale için benzerlik raporu tam PDF olarak eklenmiştir. (Benzerlik sınırı: Araştırma makaleleri için en fazla %20. Derleme makaleler için en fazla %30.)

Yazar Rehberi

Araştırma makalelerinde öz aşağıdaki örneğe uygun hazırlanmalıdır.

Öz İçin Örnek:
● Giriş ve Çalışmanın Amacı: Giriş ve araştırmanın amaç kısmında çalışmanın hangi soruya cevap aradığı, hangi araştırma sorusu ya da sorularından yola çıkıldığı ve bu çalışmanın niçin gerekli olduğuna ilişkin okuyucuda net fikir oluşumunu sağlayacak açıklıkta bilgiler verilmelidir.
● Kavramsal/Kuramsal Çerçeve: Kavramsal ya da kuramsal çerçevede, özellikle çalışma konusu ve amacıyla ilişkili doğrudan olan çalışmalar özetlenmeli ve yapılan/yapılmakta olan çalışmanın bu anlamda niçin önemli/anlamlı olduğu, hangi boşluğu dolduracağı, ilave hangi katkıyı sağlayabileceği net olarak açıklanmalıdır.
● Yöntem: Çalışmanın yöntem kısmında araştırma için kullanılan temel yaklaşım ile ana kütle, örneklem, veri toplama yöntem ve aracı ile ölçekler ile niçin tercih edildiklerine de yer verilmelidir.
● Bulgular: Verilerin analizi ya da kavramsal çalışmalarda ulaşılan sonuç ya da bulgular, kavramsal kuramsal çerçeve ile ilişkilendirilerek tartışılmalı ve benzerlik ve farklılıklar ile bunların sebeplerine ilişkin değerlendirmeler yapılmalıdır.
● Sonuç: Bu kısımda sonuçlanmış araştırma bulgularına bağlı olarak, kavramsal/ kuramsal çerçeve ile ilişkilendirilmiş ve ilgili yazına katkı olduğu ya da olacağı düşünülen önemli konulara yer verilmelidir. Çalışmanın beklenen yararlarına değinildikten sonra, uygulayıcı ve/veya araştırmacılara öneriler yazılmalıdır.

Makaleler

Varsayılan bölüm politikası

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.